Стеллажи Фольклор Илэ упкаттук эӈэситмэр

Николай Оёгир

Илэ упкаттук эӈэситмэр

Эвэдыл тэгэдыл, нимӈакар, улгурил, тагивкал, самэлкил, гунмувкэл

Эвенкийские народные сказки, предания, загадки, приметы, наставления на эвенкийском языке.

Экун дукувча

 • А. Н. Немтушкин. Эр нимӈакардули тадук дукумнил Н. Оёгирдули
 • Дуннэ овулдякин
 • Он Хэвэки илэлду дептылэе бучэн
 • Эда ӈинакин илэлэ эмэчэн
 • Он эвэнки орочи очан
 • Эда дэгил уллэлтын багдактал бивкил
 • Гаг тадук Оли
 • Ӈи дэгилду икэнмэ бучэн
 • Эда Оли эрупчут икэвки
 • Хелаки тадук Гуткэн
 • Эда Колемтэ наптаргачан
 • Эда Коксичан дылин игдяргачан
 • Эда Укэӈ дуннэли эвки тутурэ
 • Он Гаг эвэнкилдулэ асилачан
 • Эда Интылгун эвки ӈэнурэ
 • Эда Укэӈ хукитэн багдама чогур бивки
 • Дели тадук Сеӈан
 • Сулаки тадук Сеӈан
 • Эда Токтовки мова токтодёвки
 • Хороки тадук Путэ
 • Муннукан тадук Чипкан
 • Эда Хиндыр удурун учики бивки
 • Хомоты тадук Улгуки
 • Сулаки тадук Дянтаки
 • Эда Сулаки хулама бивки
 • Сулаки тадук Хомоты
 • Иргичи тадук Сулаки
 • Сулаки тадук Токтовки
 • Эда Муннукан серин коӈномоол
 • Эда Амакачи эӈкие ачин
 • Эда Хомоты ирэксэн коӈномо
 • Хомоты тадук Атыркан
 • Он Сулаки этыркэнмэ улэккичэн
 • Моты тадук Сиӈэрэкэн
 • Атыркан тадук аӈадякан бэеткэн
 • Мирэгды
 • Он илэл Харгива давдычатын
 • Дюр асаткар
 • Он улэк Чарчикан Харги капкандун тагачан
 • Он бай эвэнки кэсэвэ гэлэктэчэн
 • Ивуль
 • Он чангичил эечэтын
 • Эвэнки тадук Киӈгит
 • Хатала
 • Нюӈэ аси
 • Бега тадук Асаткан
 • Ултан
 • Он шаман няӈняла хиӈкэлэчэн
 • Тукудак аминин
 • Он чангичил илэлду улэккивчэтын
 • Илмакта чангит
 • Икэтэн лэӈчэкэчи чангит
 • Он чангит уӈтувундук ӈэлэлчэн
 • Он эвэнки Харгива дявачан
 • Хуюркур илэл — чурил
 • Хомоты тадук бэеткэн
 • Он Ланӈа Харгива дявачан
 • Дядаӈ, шаман Харгичан
 • Шаман Тоӈивуль
 • Он лучал агдыва дявачатын
 • Эда аси эӈэсие ачин
 • Эӈэси бэеткэн
 • Аси Харги
 • Тогочи чипкан
 • Умнэ долболтоно
 • Он эвэнкил чангичилдук туксачатын
 • Чумэыл
 • Урэн
 • Баян тадук дядядаӈ
 • Ургунчэ тадук Кукэки
 • Дэгивки хогилма
 • Улык
 • Шаман Таӈчами
 • Атыркан тадук сиӈэрэкэн
 • Сагдыл эвэнки гунивкил
  • Тагивкал
  • Самэлкил
  • Гунмувкэл
Оёгир Н. К.. Илэ упкаттук эӈэситмэр
На эвенкийском языке
Человек сильнее всех: Эвенкийские народные сказки, предания, загадки, приметы, наставления. / Записал на эвенкийском яз. Н. К. Оёгир; Художник В, В. Егоров. — Красноярск: Красн. кн. изд-во, 1987. — 96 с.; ил.