Стеллажи Проза Хулама суглан — Красный суглан

Никита Сахаров

Хулама суглан
Красный суглан

Ноновдери эвэды дукулан Никита Васлиьевич Сахаров Долборды тэгэл институтун алагувдяран. Нунган 1916 аннганилду Витимо-Олёкминскай нацияды округтун, чакигирнгиду омукту балдычан. Хулидукви нунган ангадякан бичэн. Егин аннганичи бинэ, нунган баянду Гургаду хавалдячан. Ургэкэкун нунган бинин бичэн.

Дян дыгичивэ Никитава Тупикнгилэ эвэдылэ таткиттула таттан эмэврэ. 1932 аннганиду нунган Ленинградтула алагувдави эмэрэн. Нунган дюрвэ аннганилвэ бэлэкэдечэн институттула идэви. Эситкэн Н. В. амаргуду курсту алагувдяран.

Нунган дюрвэ урумкурвэ эвэдылвэ улгурилвэ дукучан: «Давлас», «Хуюкун Никита», тадук эвэдылвэ икэрвэ дукудяран.

Никита Сахаров аямама студент бисин. Нунган комсорг группадуви тадук синмачин участоктун агитатор бисин.

Сахаров Н. В.. Хулама суглан — Красный суглан
На эвенкийском и русском языках
Сахаров Н. В. Хулама суглан = Красный суглан. / Под ред. М. Г. Воскобойникова. — Л.: Худ. лит., 1938. — 60 с.; илл.