Стеллажи Учебники Əwədiwə turə̄nmə tatigawun: 2 hanin

Глафира Василевич

Əwədiwə turə̄nmə tatigawun

Nonopti tatkit, 3, 4 klass ʒarin

Учебник эвенкийского языка для 3 и 4 классов начальной школы. Грамматика и правописание. Вторая часть.

Содержание

 • Ilipti klass
  • Gunmuwkə̄du turə̄r ujildin
  • Gunmuwkə̄du sotku turə̄n, sotku turə̄n orin
  • Gunmuwkə̄du tiliwkə̄nʒəril turə̄r
  • Gərʙiŋʒəri turə̄n
  • Gunmuwkə̄du turə̄rwə huntuŋin. Turə̄n təkənin. Suffiks (turə̄nmə huŋnuŋiŋki)
  • Gərʙiŋʒəril taŋutin
  • Gərʙiŋʒəril hanŋktaŋkiltin
  • Gərʙiŋʒərilwə, ultamat mudanmuʒarilwa, hanŋuktaŋilduli huŋtuŋin
  • Gərʙiŋʒərilwə, igilʒi g, j, l, r, w mudanmuʒarilwa, hanŋuktaŋkilduli huŋtuŋin
  • Gərʙiŋʒərilwə igilʒi m, n, ŋ mudanmuʒarilwa, hanŋuktaŋkilduli huŋtuŋin
  • Gərʙiŋʒərilwə igilʒi k, s, t mudanmuʒarilwa, hanŋuktaŋkilduli huŋtuŋin
  • Emaŋʒari turə̄n
  • Dərədil gərʙilgəcir
  • Oʒari turə̄n
  • Oʒarilwa huŋtuŋin
  • Oʒaril urjəpti, goropti, ʒulə̄pti kitətin
  • Oʒaril əsipti kirətin
  • Əsiwʒəri oʒari turə̄n
 • Digipti klass
  • Ulgucə̄nʒəri, hanŋuktaʒari, ə̄riwʒəri, ipkətcəi gunmuwkə
  • Turə̄tnə
  • Bəjət turə̄tnə
  • Adital sotkul turə̄cil gunmuwkə̄l. Adital sotkul turə̄r oricil gunmuwkə̄l
  • Tiliwkə̄nʒəril turə̄cil gunmuwkə̄
  • Adiman gunmuwkə̄
  • Internacijadilwa turə̄rwə hanŋuktaŋkilduli huŋtuŋin
  • Emaŋʒarilwa gərʙiŋʒərilnunmə huŋtuŋin
  • Taŋudi turə̄n
  • Gərʙilgəcir
  • Mudadil suffiksil
  • Dərədil suffiksil
  • Mə̄mədil suffiksil
  • Bugawa, kirəwə icəwkə̄ŋʒəril turə̄r
  • Ipkətcəi owka
  • Ujildiwur
  • Turə̄nŋin. Turə̄n ŋiŋtən. Turən təkənin. Suffiksil
  • Urumkuŋiwcə̄l turə̄r
 • Iculiwkə̄wun
 • Omaktal turə̄səl
Василевич Г. М.. Əwədiwə turə̄nmə tatigawun: 2 hanin
На эвенкийском языке
Wasilewic G. M. Əwədiwə turə̄nmə tatigawun : Nonopti tatkit 3, 4 klass ʒarin : II han. — M., L.: Ucpedgiz, 1935. — 104 s.