Стеллажи Учебники Əwədiwə turə̄nmə tatigawun: ələkəsipti tatigawkit, 1, 2 klasstu

Глафира Василевич

Əwədiwə turə̄nmə tatigawun

Ələkəsipti tatigawkit: 1, 2 klasstu

Учебник эвенкийского (тунгусского) языка для 1 и 2 классов начальной школы. Грамматика и правописание. Часть 1. Составлено на основе стабильного учебника грамматики Пр. П. О. Афанасьева и П. Н. Шапотникова, утверждённого колегией НПК РСФСР.

Содержание

 • Ələkəsipti anŋani
  • Gunmuwkə̄
  • Gunmuwkə̄du turə̄r uyildintin
  • Həgdi saməlki gərʙildu
  • Turə̄n hadikanin. Turə̄rwə ʙoricin
  • Ig
  • Ja, jo, ju, jə
  • Igil n, ņ, ŋ
  • Ig ə
  • Ig, saməlki. Ig g
  • Ig s, h
  • Ig ə̄
  • Ig w
  • z, f
  • nn, ll
 • Gepti anŋani
  • Hanŋuktaʒari gunmuwkə̄
  • Ə̄riwʒə̄ri gunmuwkə̄
  • Ultamal igil, əsil ultara igil
  • Okin ə̄ dukuwuwki
  • Okin e, ə dukuwuwkil
  • A — ʒur igil, umukə̄n saməlki
  • Umukə̄n, kətə
  • Əsil ultara igil: dilgacil, dilgana acir
  • Lucadil — internacijadil turə̄r
 • Omaktal turə̄səl
Василевич Г. М.. Əwədiwə turə̄nmə tatigawun: ələkəsipti tatigawkit, 1, 2 klasstu
На эвенкийском языке
Wasilewic G. M. Əwədi turə̄n tatigawun: Nonopti tatkit, 1, 2 klass ʒarin: Grammatika təʒə̄t dukuwka: 1 han. — M.: L.: Ucpedgiz, 1934.