Стеллажи Учебники Taŋin ʒarin dukuwun: gepti hanin

Глафира Василевич

Taŋin ʒarin dukuwun

Gepti hanin

Книга для чтения. Учебник для начальной школы. Часть 2, второй год обучения.

Содержание

 • Timani
 • Sə̄gdə̄kə
 • Tigdə
 • Agdi
 • Dəginŋə̄ktəl
 • Sulakitkar
 • Ņaŋtal
 • Kulin
 • Cinəkə̄
 • Biral
 • Əlʙəskə̄tkit
 • Lagerdu multa
 • Bələmnil
 • Mudə̄n sawanan
 • Nunŋi kurewun
 • Ŋiŋtəl-gu, dugə̄l-gu
 • Kapustati ləpcərə̄gdi
 • Awawal kapustatil
 • Wera
 • Jaŋildu
 • Ollomokit
 • Ətəjəcimni
 • On ʙu adilnasincawun
 • Tugə
 • On min səsinmət həgdiŋcə̄wun
 • Muriwul
 • Ʒulawər ŋənəʒəcə̄wun
 • Sulaki cipicanun
 • Agidu. Ucə̄lə̄
 • Tikin
 • On ʙu ələkəs alaguwullaw
 • Tatigawʒəril dawlawuntin
 • Aglandu. Ucə̄lə̄
 • Tikin
 • Bulə̄klə̄
 • Eləktrostancija
 • Okit
 • Hawamni dukuwundukin
 • Elektro
 • Zawot owca
 • On ʙu zawottu hawaliŋkiwun təgəmə̄r ʙiŋəsin
 • Wladimir Iljic Lenin
 • Lenin ʙunin ʒarin
 • Leninma amargumamal icənə̄ʒəwkil
 • Ņoramni, tatigamni, girki
 • Iosif Wissarionowic Stalin
 • Oktaʙr ŋənəʒərən
 • Mit oʒarap
 • Ətəcə̄l
 • Ucə̄lə̄, taduk təgəmi
 • Ə̄riwcə̄
 • Tigitkittu, ətəjəkittu
 • Hulama kusimni dukuwunin
 • Huŋtu, mə̄nŋi
 • Mitŋi dunnəŋit
 • Sələmə hokto
 • Turksiʙ
 • Hulama ulgaptin — saməlki
 • Pioner Kima
 • Əsin mijarə
 • Aeroplasal
 • Radiowa ajawʒari
 • Dukuwun dukuruktu
 • Poctadidu iruwundu
 • Ekunma ŋə̄liwsipcu
 • Bəgincikə̄n
 • Sulaki seGannun
 • Wacalan
 • Ŋinakin-sanitar
 • Tigicimnil
 • Hujukun dukuwurwa ŋənəwʒəri
 • Irgicil
 • On irgicil hutəlwər alaguʒawkil
 • Kukəjin macalə
 • Kusin
 • Əŋnəkə̄n
 • Bəjun
 • Urarən
 • Moŋnon əŋnəkə̄n
 • Gəlun murincikan, taduk sakal
 • Kiran — ʙerkut
 • Hinni
 • Səwʒəpcu tumititkan
 • Elektrodi tumiti
 • Ņuŋə, tumiti
 • Kuŋakarwə unijəkit
 • On ʙi ʙiʒəcə̄w
 • On ʙi ʙəjuktəcə̄w
 • Waņka Zukow
 • Ollojo unijətcəridu lawkadu
 • Niwcə̄ hokto
 • Dilaca icəwullən
 • Nenecŋi ajawʒari ikə̄nin
 • Marija-kis
 • Lamʙa, taduk horki
 • Umukə̄n asatkan-uzʙek ʙinin
 • Nəkujə̄
 • Əktənkirə ʙəgan ʒapki tirganin
 • Hulama saməlkici-ordenci
 • Hunil ulgucə̄nmə̄cintin
 • Əninmi dəgrin
 • Nəlkə
 • Ələkəsipti ig agidu
 • Munnukatkar
 • Ņəŋņəni
 • Ņəŋņəʒərən
 • Sonkan ʙegan
 • Mudə̄rən
 • Hutəwumnə
 • Doŋotok acir ora
 • Ŋənul dəgillə
 • Əəkəs ollomocilla
 • Ənəlgə
 • Tuksul
 • Baʒalaki huŋtuniwunin
 • Inʒəril guləkə̄r
 • Ŋanmakta ʙunin
 • Biradi rak ʙinin
 • Timani
 • On korjakil kumalwa bijumə̄sincə̄tin
 • Agi
 • Umukə̄n ururiʒərən, ge soŋoʒoron
 • Uņaŋan
 • Kollekcija
 • Agi təʒəkicilla
 • Pioneril
 • Hulama torgal ulgucə̄nmə̄cintin
 • 1 Maj
 • 1 Maj təgəmə̄r ʙiŋə̄sin
 • Itigawca ʙikəl
 • Garri Ajzman
 • Tiʙ-pioner
 • Kari
 • Bini urgəpcu
 • Munŋil girkilwun, munŋil ʙuləsəlwun
 • Okicil guniwkil
Василевич Г. М.. Taŋin ʒarin dukuwun: gepti hanin
На эвенкийском языке
Wasilewic G. M. Taŋin ʒarin dukuwun : Tatigawun nonopti tatkit ʒarin : II han. — M., L.: Ucpedgiz, 1934. — 96 s. ; oņowur.