Стеллажи Учебники Taŋin ʒarin dukuwun: nonopti hanin

П. Н. Зулев

Taŋin ʒarin dukuwun

Nonopti hanin, nonopti anŋani alagun ʒarin

Книга для чтения. Первая часть, первый год обучения. Перевод с русского на эвенкийский Г. И. Василевич, В. И. Цинциус.

Содержание

 • Tatkittula
 • Bərkə̄cə tatkittu
 • Ņaŋņfjf acinʒi maludu
 • Ʒəlgərə̄, əkəl damgatira
 • Ajicimni
 • Eda tatigawʒəwka
 • Siŋtawul ņan tatigawŋatin
 • Oktaʙrcikan oʒalim
 • Muriwul ʒuduwi
 • Somirca ənunilcə̄n
 • On ʙu ulgukiwə ʒawacawun
 • Ekun ər oņowundu oņowco?
 • Kuŋakar tə̄wlə̄sincə̄tin
 • Ņaŋtal cəməltin
 • Dəginŋə̄ktəl
 • Awadil dəgil mosadu
 • Awadil dəgil mudu
 • Tugə urədu
 • Ulumə̄sincə̄tin
 • Oroci bəjə
 • Irgicil əməcə̄l
 • Karamə
 • Sulaki
 • Catirə
 • Ʒantaki
 • Homoti on ʙiʒəwki
 • Agidu
 • On Calduka kumawa bəjutcə̄n
 • On lucal tugə ollomiʒawki
 • Iŋinipcudu lamudu
 • Kalim
 • Beluha
 • Kjami
 • Kuma, lamudi satimar
 • On parohodil ŋənəktəʒəwkil iŋinipculi lamuli
 • Həkupcudu dunnədu
 • Dunnəl-əkicir
 • Slon
 • Lew
 • Tigr
 • Kaʙir
 • Idu ʙurdukwa ʙaidiwkaniwkil
 • Ərupcu anŋani
 • Icəciwkə̄n
 • Adilja acin
 • Kulakil, samasəl mittu acir oktin
 • Kopkonca
 • Umunupkittu
 • Upkat hawalʒara
 • Ŋi ajatmarit
 • Aja hawamni
 • Jakow
 • Et Kunacan soŋoʒoron
 • Marija — sowet həgdigun
 • Omakta urilən
 • Parohot əmecə̄n
 • Sələmə dəgi
 • Solʒawul zawottu
 • Zawot
 • Umukə̄ndu hawalʒawka
 • Zawodila oʒarap
 • Dukuwun
 • On Semen turə̄tcəcə̄n
 • Wladimir Iljic Lenin
 • Iosif Wissarionowic Stalin
 • Ələkəsipti Maj
 • Hulama Armija
 • Ņəŋņəllən
 • Bira mudə̄rən
 • Mu uʒalin
 • Dawa solosinʒran
 • Bəjnə̄l ņəŋņənidu
 • Catira hutəlin
 • Sulakikan
 • Irgici hutəlin
 • Hutəwunmə̄n hutəlin
 • Kure
 • Ekur kuredu ʙaldicatin
Зулев П. Н.. Taŋin ʒarin dukuwun: nonopti hanin
На эвенкийском языке
Zulew P. N. Taŋin ʒarin dukuwun: Nonopti Hanin: Nonopti anŋani alagun ʒarin. / Luc.-duk duk. G. M. Wasilewic, W. I. Cincius. — M., L.: Ucpedgiz, 1933. — 63 s.